تصمیم گیری وحل مساله اساس مدیریت وبه تعبیری معادل مدیریت می باشند.که ماده اصلی آن اطالعات صحیح بوده که به عنوان خون در رگهای سازمان جاری هستند وبه سازمان حیات می بخشند.بهترین تصمیم گیری زمانی انجام می گیرد که عقالنی باشد نه رضایت بخش .چه بسا که ممکن است روشی درکوتاه مدت جواب دهد ولی در دراز مدت تاثیربی ثبات وکمتری داشته باشد .برای رسیدن به مسئله ابتدا باید مسئله یابی کنیم نخستین گام قبل از هرگونه اقدام تشخیص مسئله یا مسئله یابی است در این بین تعهد وهمکاری کارمندان وتربیت صحیح انها نقش اساسی دارد وسکوی پرتاب خوبی برای سازمان در رسیدن به سطح مطلوب است البته پرواضح است که تغییر مستلزم یک سری تالشهایی است تا باعث شود که تغییر صورت بگیرد از پیش فرضهای آن میتوان ایجاد محیط تغییر ،رهبرتغییر ،موفقیت تغییر وغیره را نام برد.

در زندگی فردی واجتماعی همه مابه طور مرتب با مسائل ومشکالت روبه رو هستیم .درحقیقت زندگی را میتوان فرایندی از رویارویی مداوم با مشکالت وتالش برای حل ویا انفعال وتسلیم شدن در برابر آن دانست .

مشکل ،مسئله ای است که تمام عوامل ومتغیرهای موثردر آن برای ما مشخص نیست وقتی اطالعات دانسته ها وآگاهی ما از عوامل ایجاد کننده در یک مسئله کافی نباشدمابامشکل روبه رو هستیم .مسئله به آنچه گفته میشود که باید باشد ولی نیست ویا نباید باشد ولی هست .مسئله ،مشکل تعریف شده است .مشکلت حل نمی شوند بلکه ابتدابه مسئله تبدیل می شوند وبعدمسئله حل می شود.بنابراین حل مسئله یک فرایند آگاهانه ،منطقی،وتالش بروهدفمنداست .

گام نخست در حل مسئله این است که فرد مسئله رابه صورت یک مسئله ببیند .برخورد هیجانی با مشکالت ،رویکردی غیرمسئله مدار است که اصطالحا مقابله ی هیجان مدار نامیده می شود.وبرخورد دیگری که با مشکالت بررسی شده که در آن مشکل به صورت مسئله تعریف می شود به این برخورد ،مقابله مسئله مدار نامیده می شود .امروزه با پیشرفت علم وحضور فناوری اطالعات وارتباطات در عصرحاضر سازمان ها برای حل مسائل ومشکالت میتوانند از ابزار های متفاوتی در پیشبرد اهدافشان بهره بجویند ابزار جهانی دیسک در این زمینه کمک شایانی به سازمان ها نموده است این ابزار باشناسایی الیه ها والگوهای رفتاری افراد حاضر در سازمان وهمچنین افرادی که در تعامل با سازمان مربوطه چه در نقش ارباب رجوع چه بعنوان رقیب در همه حاالت ،در حوزه فعالیت مستمر وبهینه تر سازمان مفید واقع شده است .

تصمیم گیری :تصمیم گیری یعنی فرایند بررسی وپیش بینی وارزیابی نتایج از میان راه حل های موجود وانتخاب نهایی یک راه حل برای رسیدن به هدف مورد نظر است .

زمانی سازمان با مشکلی مواجه می شود الزم است با سرعت به حل آن رسیدگی نماییدوعالوه براین باید از عدم بروز مجددآن نیز اطمینان حاصل کنید که این فرایند زمان وتالش زیادی از پرسنل سازمانی می طلبد .سازمان برای حل مسائل با آگاهی کامل از رفتارهای پرسنلش میتواند آگاهانه به اخذ تصمیم وحل مسئله بپردازد یکی از مواردی که در این حیطه موثر میباشد استخدام پرسنلی است که جویای تالش خالقانه که منجر به نتایج خالقانه می شوند .

افرداد با الیه های رفتاری متفاوت در برخورد با مسائل به سبک های متفاوتی رفتار می نماییند مثال در مورد تالش خالقانه که منجر به نتایج خالقانه برای سازمان میشود افراد با الگوی رفتاری dدر برابرمشکالت توانایی خاصی با توجه به اعتماد به نفس باالی خود وهمچنین چالش پذیری شان واحساس قدرتمند بودنشان به گونه ای عملکرد بهینه ای از خود به نمایش می گذارند .

افراد با الیه رفتاری :iاین افراد با توجه به خصوصیات بارزشان همچون تاثیرگذاری وشادوسرزندگی واعتماد به نفس باال وهمچنین تعامالت گسترده ای که دارند وباتوجه به قدرت قانع کنندگی که در رفتارشان بروز میدهند در مواجه با مسائل واخذ تصمیم ،اگر سازمان افراد این الیه را در جایگاه شغلی مناسب قرارداده باشند واین افراد در برخورد با مشکالت توانایی خاصی در رهبری سازمانی از خود بروز داده ومیتوانند رهبران موثری باشند ولی در اخذ تصمیمات سازمانی این افراد چون بیشتر مردم محور هستند تا وظیفه محور

بنابراین سازمان باید تصمیماتی که این گروه در نظر میگیرد را بیشتر مورد بررسی قراردهد چه بسا این افراد ناخواسته منافع سازمان را فدای مردم محوری خود نکنند .

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تصمیم گیری و حل مسئله به روش DISC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *