خلاصه ی کتاب زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است

تنها زمانی می توانید به تغییرات مطلوب دست یابید که خود مسئولیت تغییر خود را بپذیرید و آموزه های آن ها را به کار گیرید .اگر شما تغییرات درستی در…

سندروم بی تفاوتی سازمانی

مدیریت یک کارمند ناراضی

پریشان حالی در محیط کار

آشنایی با رفتارشناسی DISC

 رفتارشناسی DISC دیسک را می توان زبان جهانی رفتار دانست، بنابراین قبل از آنکه بگوییم دیسک چیست ، می خواهیم در مورد اینکه دیسک چه چیزی نیست بصورت اجمالی صحبت…

روش های ایجاد محیط کار پشتیبان

نحوه مدیریت نسل جدید

نحوه مدیریت نسل جدید روش سنتی مدیریت دیگر جوابگوی این نسل نیست. روشی که در آن مدیر رئیس بود و دستوراتش باید بیچون چرا اجرا میشد. سازمانها به سبک جدیدی…

تئوری انتظار و انگیزش کارکنان

تئوری انتظار و انگیزش کارکنان اگر بخواهیم رابطه تئوری انتظار و انگیزش کارکنان را در یک جمله بیان کنیم، می توانیم بگوییم که تئوری انتظار به این موضوع اشاره دارد…